Algemene voorwaarden

Ervaar de magie van bloemen en van de natuur..


* Ons atelier is open op afspraak

* Unieke boeketten droogbloemen van echte kwaliteit

* Levertijd binnen 3 werkdagen (Met uitzondering van piekperiodes Post.nl).       

* Veilig betalen via Ideal

* Levering door heel Nederland en België

Algemene voorwaarden


1. Algemeen


1.1       Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle leveringen en diensten van  Magical Flower aan een derde en daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel voorbereidend als uitvoerend van aard, zoals offertes, orderbevestigingen, dienstomschrijvingen en leverdata, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.


1.2       Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Magical Flower zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

 

1.4       Bij afname van een product of dienst gaat u akkoord met de aangegeven of

overeengekomen prijs.

 

1.5       Een levend product kan na aankoop niet retour genomen worden of geruild

(dit in verband met de houdbaarheid van levend materiaal. Planten verplaatsen en het inpakken hiervan hebben wij dan niet in de hand en tast het product aan)

 

1.6      Magical Flower geeft geen geld retour, wel kunt u een tegoedbon van Magical Flower krijgen. Op een tegoedbon, wordt geen geld teruggegeven

 

1.7      Cadeaubonnen van Magical Flower is een jaar geldig.

 

1.8       Bij klachten over beschadiging of houdbaarheid dient u het product terug te

brengen (op deze manier kunnen wij het product aan onze leveranciers tonen en u eventueel vergoeden met een nieuw product).


2. Offertes


2.1       Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is aangegeven. Alle offertes bevatten bedrijfsvertrouwelijke informatie en dienen vertrouwelijk behandeld te worden. Offertes mogen enkel gebruikt worden ter evaluatie. Iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking, in de zin van de Auteurswet 1912, van (gedeeltes van) een offerte niet toegestaan, op welke wijze en in welke vorm deze verveelvoudiging en/of openbaarmaking ook zou kunnen geschieden.

2.2       Indien in een offerte uitdrukkelijk wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden, prevaleren deze afwijkingen boven de algemene voorwaarden.

2.3       De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Magical Flower slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Magical Flower is bevestigd.


3. Overeenkomsten


3.1       Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Magical Flower een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, danwel indien, zonder dat van een schriftelijke aanvaarding, c.q. bevestiging sprake is, Magical Flower feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

4. Betaling


4.1       Verkoop geschiedt tegen contante betaling, vooruit of bij aflevering c.q. uitvoering, tenzij overeengekomen na ontvangst van de rekening, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.

 

4.2       Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Magical Flower het recht de wettelijke rente in rekening te brengen van het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan Magical Flower verder toekomende rechten.

 

4.3       Magical Flower heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de koper worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.”

 

4.4       Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de koper, geschieden ten kantore van de bloemist of door storting of overschrijving op een door hem aan te wijzen bank- of postrekening.

 

5. Aansprakelijkheid


5.1       Magical Flower is jegens Klant uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van directe schade en de aansprakelijkheid van Magical Flower voor vergoeding van alle schade, kosten of betalingsverplichtingen die in verband met enige overeenkomst met Klant mocht bestaan, is beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: een bedrag van € 200,= of het bedrag van de totaal bedongen prijs van de door Magical Flower geleverde goederen gedurende een half jaar. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schade-veroorzakende gebeurtenis. Deze beperking geldt voor contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Magical Flower dan wel enige beperking rechtens niet is toegestaan.

5.2       Magical Flower is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder andere schade, welke verband houdt met het verloren gaan van goederen , winstderving of voor enigerlei andere gevolgschade.

 

6. Garantie


6.1       De Klant is er zich van bewust en accepteert dat Magical Flower in voorkomende gevallen een wederverkoper is van diensten en zij deze diensten niet zelf heeft verricht. Voor zover van toepassing wordt garantie op deze diensten uitsluitend rechtstreeks door de toeleverancier van Magical Flower aan de Klant verleend. Magical Flower zal de eventueel van toepassing zijnde garantievoorwaarden op verzoek doen toekomen. Door Magical Flower wordt generlei garantie op (de resultaten van) de diensten verleend, behoudens voor zover zulks uitdrukkelijk is aangegeven in de offerte, dan wel is overeengekomen, dan wel is vermeld in het zogenaamde Warranty Statement behorende bij de diensten.


7. Overmacht


7.1       Indien Magical Flower door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Magical Flower gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Magical Flower op betaling door Klant voor reeds door Magical Flower verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Magical Flower alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

7.2       Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Magical Flower tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen zoals brand, vorst, werkstaking of uitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Magical Flower, ingebreke blijven van toeleveranciers, weigering of nietigheid van noodzakelijke vergunningen of licenties en voorts alle omstandigheden, waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Magical Flower kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de Klant (verder) nakomt.


8. Ontbinding en beëindiging


8.1       Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.

8.2       Indien de Klant op het moment van ontbinding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Magical Flower ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Magical Flower vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

8.3       De aansprakelijkheid van Magical Flower wegens een ontbinding als in dit artikel bedoeld, is uitdrukkelijk beperkt op de wijze zoals bepaald in artikel 5, echter met dien verstande dat de schadevergoeding volgens een dergelijke ontbinding nooit hoger is dan 50% van het totaal van de bedragen die Magical Flower op grond van de ontbonden overeenkomst van Klant heeft ontvangen.

8.4       Tenzij enige dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet, kunnen partijen een overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, niet tussentijds  beëindigen.

8.5       Voorts is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij surséance van betaling of faillissement aanvraagt of dit voor hem aangevraagd wordt of zodanig beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd dat nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst in redelijkheid niet te verwachten is. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Magical Flower zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8.6       Beëindiging en ontbinding laten onverlet verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het bepaalde met betrekking tot betalingsverplichtingen zijdens de Klant en toepasselijk recht.

 

9. Workshops en cursussen

9.1       Annulering van uw aanmelding is kosteloos mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de workshop/ cursus . 

 

9.2       Annuleringskosten tussen 2 weken en 1 week vóór de aanvang van de workshop/cursus: 50% van het workshop/cursusbedrag.

 

9.3       Annulering later dan 1 week vóór aanvang van de workshop/cursus of tijdens de workshop/cursus: geen restitutie.

 

9.4       Enkele weken voor aanvang van de workshop/ cursus krijgt iedere deelnemer een factuur toegestuurd. Magical Flower behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname aan de workshop/cursus wanneer de factuur niet voor aanvang van de workshop/ cursus is voldaan.

 

9.5       Magical Flower kan ten alle tijden de workshop of cursus annuleren of

verplaatsen. Bij het volledig annuleren van een workshop of cursus door Magical Flower krijgt u het geld uiteraard terug, tenzij dit een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de klant.  ingebrekestelling van de cursist.

 

10. Bloemabonnementen (voor bedrijven en privé)

 

10.1     Bloemabonnementen kunnen niet met een tijdgarantie geleverd worden.

 

10.2     Magical Flower kan ten alle tijden een bloemabonnement stopzetten.

 

10.3     Wanneer er bij levering niemand aanwezig is en wij kunnen het niet tijdelijk bij

buren afleveren, worden bij opnieuw aanbieden bezorgkosten in rekening gebracht.

 

10.4     Wanneer u een keer over wilt slaan dient u dit minimaal 5 werkdagen van te

voren te melden. Meldt u dit later, worden er materiaalkosten in rekening gebracht in verband met ingekochte goederen.

 

10.5     Wanneer u op een afgesproken levering dag het abonnement niet kunt

ontvangen en wij hebben hier geen schriftelijk bericht van gekregen

wordt het abonnement volledig in rekening gebracht.

 

10.6     Bezorgkosten komen bovenop het abonnementsbedrag tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

 

 

11        Leenvazen en ondergronden


11.1     Wanneer een leen ondergrond beschadigt en/of onbruikbaar wordt, wordt het

volledige bedrag van de ondergrond in rekening gebracht.

 

11.2     Wanneer een leen ondergrond/leenvaas langer in gebruik is dan de volgende

levering wordt er een bedrag voor huur in rekening gebracht.

 

11.3     Bij een leenvaas meegenomen vanuit de winkel wordt borg in rekening gebracht.

 

11.4     De borg kan alleen teruggevraagd worden met een daarvoor bestemde bon van Magical Flower of factuur.

 

12        Bezorgen

 

12.1     Wij werken met een bezorgdienst met een uitstekende service en onze eigen bezorgauto om uw producten te leveren.

 

12.2     Bij een spoedbestelling word extra kosten in rekening gebracht.

 

12.3     De bezorgkosten van Magical Flower kunnen variëren.

 

12.4     Wanneer er bij levering niemand aanwezig is en wij kunnen de levering niet tijdelijk bij buren afleveren, worden bij opnieuw aanbieden bezorgkosten in rekening gebracht.

 

12.5     Een foutief aangegeven adres wordt in rekening van de besteller gebracht.

 

13. Wetgeving


13.1     Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil naar aanleiding van de interpretatie of tenuitvoerlegging van deze voorwaarden en van iedere overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te den Bosch, daaronder begrepen de president van de rechtbank rechtdoende in kort geding, tenzij dit in strijd is met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Ieder geschil zal echter eerst tussen de Klant en Magical Flower worden besproken teneinde in onderling overleg een oplossing te vinden.


14. Algemeen


14.1     Bij eventuele strijdigheden tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en andere bepalingen van de overeenkomst, zal het bepaalde in deze voorwaarden voorrang genieten, tenzij Magical Flower en Klant schriftelijk anders hebben bepaald.

14.2     De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen door Magical Flower zonder meer worden overgedragen aan derden, zodat daartoe geen toestemming van de Klant is vereist.

14.3     Magical Flower is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst zonder meer gerechtigd gebruik te maken van derden, waarvan de kosten aan Klant zullen worden doorberekend conform de door Magical Flower verstrekte prijsopgave.

14.4     Behoudens voor zover aanspraken volgens de wet niet kunnen worden uitgesloten en behoudens het bepaalde in deze algemene voorwaarden is Magical Flower tot generlei verplichting gehouden en zal de Klant geen aanspraak terzake geldend kunnen maken.

14.5     Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft zulks geen enkele invloed op (de uitvoering van) de andere onderdelen van de overeenkomst. Voorts geldt dat partijen in zodanig geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg zullen treden, teneinde tot een oplossing te komen welke past in de geest van de overeenkomst en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.